Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?


Legislativa

Vyhláška č. 9/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 4/2009
Platnosť od 16.01.2009
Účinnosť od 01.04.2020 do31.08.2020 (za 2 mesiace)
 

OBSAH

Evidenčné číslo (§ 35 - § 39)
 
 
9

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. decembra 2008,

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 77 ods. 8, § 85, § 91 ods. 16, § 92 ods. 12, § 94 ods. 8, § 101 ods. 8, § 123 ods. 18, § 125 ods. 4, § 128 ods. 4 a § 133 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 86 ods. 6, § 87 ods. 10, § 88 ods. 9, § 89 ods. 4, § 91 ods. 11 a 12 a § 91a ods. 8 zákona ustanovuje:

Skúšky z odbornej spôsobilosti (k § 77 ods. 8 a § 85 zákona)
§15

Organizácia vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti
(1) Žiadateľa o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadateľ o vykonanie skúšky“) prihlasuje autoškola podaním vyplnenej prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti (ďalej len „prihláška“). Spolu s prihláškou sa vždy predkladá úplne a správne vyplnená žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia každého žiadateľa o vykonanie skúšky uvedeného v zozname prihlásených žiadateľov o vykonanie skúšky.

(2) Prihlášku podľa odseku 1 predkladá osobne prevádzkovateľ autoškoly alebo ním poverený zástupca autoškoly v dvoch výtlačkoch.

(3) K žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia sa prikladajú tieto doklady, ak sa orgánu Policajného zboru nezaslali prostredníctvom elektronickej služby podľa § 108 ods. 6 zákona alebo prostredníctvom jednotného informačného systému v cestnej doprave:

a) doklad o zdravotnej spôsobilosti, ak uplynula platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky v žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia alebo ak je toto potvrdenie nesprávne vyplnené,

b) doklad o psychickej spôsobilosti, ak tak ustanovuje zákon,

c) osvedčenie o absolvovaní vodičského kurzu, ak zákon neustanovuje inak,

d) osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona, ak ide o osobu, ktorá absolvovala takýto osobitný výcvik,

e) potvrdenie o splnení podmienky podľa § 78 ods. 5 alebo ods. 6 zákona, ak ide o takú osobu.

(4) Doklady podľa odseku 3 sa prikladajú k žiadosti, len ak ide o osobitnú skúšku, skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia alebo o rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku.

(5) Príslušný orgán Policajného zboru pred určením termínu a miesta vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti preverí úplnosť a správnosť vyplnenia žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia vrátane úplnosti a správnosti vypísania dokladov a tlačív, ktorými žiadateľ o vykonanie skúšky preukazuje splnenie ustanovených podmienok.

(6) Príslušný orgán Policajného zboru určí termín a miesto vykonania skúšky, len ak je žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia vrátane priložených dokladov a tlačív vyplnená úplne a správne. Inak žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia spolu s priloženými dokladmi a tlačivami bezodkladne vráti, čo prevádzkovateľ autoškoly alebo ním poverený zástupca potvrdí v prihláške svojím podpisom a odtlačkom pečiatky autoškoly.

(7) Príslušný orgán Policajného zboru termín a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti uvedie v prihláške. Prevádzkovateľ autoškoly alebo ním poverený zástupca autoškoly potvrdí v prihláške svojím podpisom a odtlačkom pečiatky autoškoly, že bol s určeným termínom a miestom vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámený.

(8) Autoškola s určeným termínom a miestom vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti bezodkladne oboznámi tých žiadateľov o vykonanie skúšky, ktorí predložili správne a úplne vyplnenú žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ustanovené doklady a tlačivá.

(9) Žiadateľ o vykonanie skúšky môže vykonať skúšku najskôr v deň dovŕšenia veku predpísaného na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie motorového vozidla príslušnej skupiny.

(10) Ustanovenia odsekov 1 až 3, 5 a 7 sa primerane vzťahujú aj na rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý absolvoval osobitný výcvik v autoškole podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona, pričom žiadateľ podáva čestné vyhlásenie podľa § 77 ods. 4 písm. h) zákona v deň udelenia vodičského oprávnenia.

(11) Žiadateľ o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona vykoná len skúšku z vedenia motorových vozidiel.

(12) Vzor prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2. Vzor prihlášky na osobitnú skúšku je uvedený v prílohe č. 2a. Súčasťou uvedených prihlášok je menný zoznam žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia prihlásených na skúšku z odbornej spôsobilosti alebo na osobitnú skúšku, ktorý je uvedený na druhej strane príslušnej prihlášky. Vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia je uvedený v prílohe č. 2b. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia je vyhotovená obojstranne na jednom liste formátu A4.

§ 16

(1) Skúška z odbornej spôsobilosti a každá jej časť sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti klasifikačným stupňom neprospel, skúška z odbornej spôsobilosti je hodnotená klasifikačným stupňom neprospel. Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti a každej jej časti skúšobný komisár zapíše do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti.

(2) Doklady podľa § 15 ods. 3 skúšobný komisár označí odtlačkom pečiatky, uvedie dátum a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti a údaje potvrdí svojím podpisom.

(3) Pred začatím skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť skúšobnému komisárovi, dôveryhodne preukáže, že má na území Slovenskej republiky zvyčajné bydlisko alebo preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov a vyhlási, že spĺňa podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. m) až r) zákona. Ako dôkaz o splnení podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. c) zákona možno pripustiť aj čestné vyhlásenie.

(4) Skúška z odbornej spôsobilosti sa vykonáva v poradí

a) teoretická skúška a

b) skúška z vedenia motorových vozidiel.

(5) Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený z teoretickej skúšky klasifikačným stupňom neprospel, nesmie pokračovať v skúške z odbornej spôsobilosti, a to až do času, kým nebude z teoretickej skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel.

(6) Ak žiadateľ o vykonanie skúšky počas skúšky použije písomnosti alebo iné pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobného komisára alebo svojím správaním inak narúša riadne vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti, skúšobný komisár skúšku skončí a žiadateľa o vykonanie skúšky zo skúšky vylúči. Dôvod vylúčenia sa zapíše do záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti. Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý bol zo skúšky z odbornej spôsobilosti vylúčený, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

(7) Skúšobný komisár po skončení skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi žiadateľa o vykonanie skúšky s jej celkovým hodnotením, ako aj s hodnotením jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti najneskôr v deň skončenia skúšky z odbornej spôsobilosti; ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel, skúšobný komisár mu najneskôr v deň skončenia skúšky z odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o udelení vodičského oprávnenia. Skúšobný komisár s celkovým hodnotením skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi aj autoškolu. Vzor záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2c. Záznam o zisťovaní odbornej spôsobilosti je vyhotovený obojstranne na jednom liste formátu A4. Vzor osvedčenia o udelení vodičského oprávnenia je uvedený v prílohe č. 2d.

§ 17

(1) Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti klasifikačným stupňom neprospel, môže skúšku z odbornej spôsobilosti opakovať, pričom každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po piatich pracovných dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky, z ktorej žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia neprospel ak táto vyhláška neustanovuje inak.

(2) Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže vykonať najviac dve opakované skúšky z odbornej spôsobilosti. Ak neprospeje do šiestich mesiacov odo dňa určeného termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti vôbec nevykoná, žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže byť na skúšku z odbornej spôsobilosti opätovne prihlásený len po absolvovaní vodičského kurzu.

(3) Opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti možno vykonať len v mieste, kde žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia vykonal prvú neúspešnú skúšku z odbornej spôsobilosti.

(4) Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukáže, že sa nemohol na skúške z odbornej spôsobilosti zúčastniť v lehote podľa odseku 2 zo závažných dôvodov, možno túto lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace. Lehotu podľa odseku 2 možno predĺžiť len na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr v deň uplynutia tejto lehoty na príslušnom orgáne Policajného zboru. Predĺžená lehota začína plynúť dňom uplynutia lehoty podľa odseku 2.

(5) Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý sa nezúčastnil skúšky z odbornej spôsobilosti v určenom termíne, najneskôr v deň vykonania nasledujúcej skúšky z odbornej spôsobilosti nepreukáže závažné dôvody, pre ktoré sa nezúčastnil tejto predchádzajúcej skúšky, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

§ 17a

Odstúpenie zo skúšky z odbornej spôsobilosti a prerušenie skúšky z odbornej spôsobilosti
(1) Ak po začatí skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky od skúšky z odbornej spôsobilosti odstúpi alebo skúšobný komisár skúšku z odbornej spôsobilosti preruší z iných dôvodov, skúšobný komisár do záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti v časti celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti zapíše odstúpenie od skúšky z odbornej spôsobilosti alebo prerušenie skúšky z odbornej spôsobilosti.

(2) Ak žiadateľ o vykonanie skúšky pred odstúpením od skúšky z odbornej spôsobilosti alebo pred prerušením skúšky z odbornej spôsobilosti vykonal niektorú časť skúšky z odbornej spôsobilosti a vykonaná časť bola hodnotená klasifikačným stupňom prospel, jej hodnotenie sa zohľadňuje a táto časť skúšky z odbornej spôsobilosti sa pri pokračovaní skúšky z odbornej spôsobilosti nevykoná.

(3) Orgán Policajného zboru v prípadoch podľa odseku 1 alebo odseku 2 po dohode s autoškolou určí nový termín skúšky z odbornej spôsobilosti, pričom skúška z odbornej spôsobilosti v novom termíne sa nepovažuje za opakovanú skúšku podľa § 17, ak

a) žiadateľ o vykonanie skúšky najneskôr v deň vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti v určenom novom termíne preukáže závažné dôvody, pre ktoré od skúšky z odbornej spôsobilosti odstúpil, alebo

b) ide o prerušenie skúšky z odbornej spôsobilosti.

(4) Skúšobný komisár zapíše dôvod odstúpenia alebo prerušenia do záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti v časti celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti v ten deň, keď závažný dôvod na odstúpenie akceptoval, alebo v deň, keď došlo k prerušeniu skúšky z odbornej spôsobilosti.

(5) Ak žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže závažné dôvody, pre ktoré od skúšky z odbornej spôsobilosti odstúpil, môže sa lehota podľa § 17 ods. 2 predĺžiť podľa § 17 ods. 4. Lehotu podľa § 17 ods. 2 možno predĺžiť len na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr v deň uplynutia tejto lehoty na príslušnom orgáne Policajného zboru. Predĺžená lehota začína plynúť dňom uplynutia lehoty podľa § 17 ods. 2.

(6) Ak skúšku z odbornej spôsobilosti preruší skúšobný komisár, lehota podľa § 17 ods. 2 sa predlžuje o jeden mesiac, pričom predĺžená lehota začína plynúť dňom uplynutia lehoty podľa § 17 ods. 2.

§ 18

Skúška z predpisov o cestnej premávke
(1) Skúška z predpisov o cestnej premávke sa vykonáva skúšobným testom. Skúšobný komisár pred začatím skúšky z predpisov o cestnej premávke poučí žiadateľa o vykonanie skúšky o spôsobe vypĺňania skúšobného testu.

(2) Skúšobný test obsahuje najmä otázky zo zákona so zameraním na pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, dopravné zariadenia a dopravné situácie na križovatkách a otázky o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Skúšobný test môže obsahovať aj otázku z označovania vozidiel, povinností nemotorových účastníkov cestnej premávky a oprávnenia osôb vykonávajúcich dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

(3) Skúška z predpisov o cestnej premávke sa môže vykonať písomne alebo elektronicky.

(4) Skúška z predpisov o cestnej premávke trvá 20 minút.

(5) Každý skúšobný test obsahuje najmenej 25 a najviac 30 otázok, z toho

a) 12 až 14 otázok preverujúcich ovládanie pravidiel cestnej premávky,

b) 8 až 9 otázok preverujúcich ovládanie dopravných značiek alebo dopravných zariadení,

c) 3 až 4 otázky preverujúce schopnosť riešiť situácie v cestnej premávke,

d) 2 až 3 otázky preverujúce ovládanie predpisov o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách alebo označovaní vozidiel, alebo o povinnostiach nemotorových účastníkov cestnej premávky.

(6) Skúšobný test na skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T obsahuje jednu otázku o organizácii času v doprave podľa osobitného predpisu.1a) Táto otázka môže v teste nahradiť jednu otázku z pravidiel cestnej premávky podľa odseku 5 písm. d).

(7) Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené tri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Správne odpovede sa označujú prečiarknutím príslušného písmena po uhlopriečke v tvare X guľôčkovým alebo plniacim perom; chybne označená odpoveď sa prečiarkne trikrát vodorovne cez stred označenej odpovede. Správna odpoveď sa opäť označí po uhlopriečke v tvare X.

(8) Súčasťou každej otázky skúšobného testu je vyjadrenie jej bodovej hodnoty. Žiadateľ o vykonanie skúšky je hodnotený klasifikačným stupňom prospel, ak dosiahne najmenej 95 percent z celkového súčtu bodov otázok skúšobného testu, ak ide o skúšku z odbornej spôsobilosti na skupinu C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Na hodnotenie klasifikačným stupňom prospel musí žiadateľ o vykonanie skúšky ostatných skupín vodičského oprávnenia dosiahnuť najmenej 90 percent z celkového súčtu bodov otázok skúšobného testu.

(9) Jednotlivé otázky sa hodnotia jedným, dvoma alebo tromi bodmi. Jedným bodom sa hodnotí otázka podľa odseku 5 písm. d). Dvoma bodmi sa hodnotí otázka podľa odseku 5 písm. a) a b). Tromi bodmi sa hodnotí otázka podľa odseku 5 písm. c).

(10) Hodnotenie skúšky z predpisov o cestnej premávke a dôvody hodnotenia skúšobný komisár zaznamená do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti.

(11) Skúšobné testy môžu byť vydané aj v anglickom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny žijúcej na území Slovenskej republiky.

Skúška z vedenia motorových vozidiel
§ 20

(1) Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti, pričom

a) prvá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na autocvičisku alebo na inej vhodnej ploche s vylúčením cestnej premávky,

b) druhá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej premávky.

(2) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny AM, A1, A2 a A podľa odseku 1 písm. a) sa preveruje

a) na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť

1. vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, spínača núdzového zastavenia, ak je ním vozidlo vybavené, reťazí, hladiny motorového oleja, funkčnosti osvetlenia vozidla a zvukového výstražného zariadenia,

2. správne použiť ochrannú výbavu, ako sú rukavice, obuv, odev a ochranná prilba,

b) na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť

1. zdvihnúť vozidlo z podpery a tlačiť ho bez použitia motora, zaparkovať vozidlo a zdvihnúť ho na podperu alebo oprieť o podperu; za podperu sa považuje aj stojan alebo iné zariadenie, ktoré slúži na stabilizovanie motocykla počas zastavenia, státia alebo parkovania,

2. počas jazdy otočiť vozidlo do protismeru, udržiavať rovnováhu pri rôznej rýchlosti jazdy vrátane jazdy pri malej rýchlosti a rozličných dopravných situáciách, ako aj pri prevážaní spolujazdca,

3. ovládať vozidlo pri malej rýchlosti do 15 km ● h-1 tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň dva úkony vrátane slalomovej jazdy, pri ktorých musí použiť spojku v spojení s brzdou, pričom musí zachovať rovnováhu, smer pohľadu a polohu na motocykli, ako aj polohu nôh na nožných opierkach,

4. ovládať vozidlo pri vyššej rýchlosti od 10 km ● h-1 tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň dva úkony, z ktorých jeden vykonáva pri zaradenom druhom alebo treťom prevodovom stupni pri rýchlosti aspoň 30 km ● h-1 a druhý pri obchádzaní prekážky pri minimálnej rýchlosti 50 km ● h-1, pričom musí zachovať rovnováhu, smer pohľadu a polohu na motocykli, správnu techniku riadenia a správnu techniku zaraďovania prevodových stupňov; minimálna rýchlosť 50 km ● h-1 sa nevzťahuje na skúšku z vedenia motorových vozidiel skupiny AM,

5. použiť brzdu tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň dva úkony, z ktorých jeden je náhle použitie brzdy v rýchlosti aspoň 50 km ● h-1, pričom musí zachovať rovnováhu, smer pohľadu a polohu na motocykli; minimálna rýchlosť 50 km ● h-1 sa nevzťahuje na skúšku z vedenia motorových vozidiel skupiny AM.

(3) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny AM, A1, A2 a A podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje schopnosť dodržiavať pravidlá cestnej premávky, najmä

a) zaradiť sa do jazdného pruhu z miesta mimo cesty, pohnúť sa zo statickej polohy v jazdnom pruhu na rovine a v stúpaní, odbočiť na miesto mimo cesty,

b) zachovať smer jazdy, vyhnúť sa vozidlu idúcemu v protismere alebo chodcovi aj v obmedzenom priestore,

c) viesť vozidlo v zákrute,

d) prejsť križovatkou,

e) zmeniť smer jazdy vľavo a vpravo a schopnosť zmeniť jazdný pruh,

f) zaradiť sa do jazdného pruhu na diaľnici alebo rýchlostnej ceste, ak to trasa jazdy umožňuje, a schopnosť opustiť diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, pričom pri týchto úkonoch sa použije pripájací a odbočovací jazdný pruh; toto sa nevzťahuje na skúšku z vedenia motorových vozidiel skupiny AM,

g) vykonať predchádzanie a obchádzanie,

h) viesť vozidlo po kruhovom objazde, cez železničné priecestie, priechod pre chodcov, popri zastávke električiek alebo popri zastávke autobusov, v stúpaní, v klesaní, v tuneli, ak to trasa jazdy umožňuje,

i) bezpečne vystúpiť z vozidla.

(4) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny B1, B a BE podľa odseku 1 písm. a) sa preveruje

a) na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť

1. upraviť sedadlo, opierku hlavy, ak je ňou vozidlo vybavené, a spätné zrkadlá do správnej polohy a zabezpečiť potrebný výhľad z vozidla z miesta vodiča,

2. skontrolovať funkčnosť a nastavenie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení, ak je nimi vozidlo vybavené,

3. skontrolovať uzatvorenie dverí,

4. vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, hladiny motorového oleja, chladiacej kvapaliny a kvapaliny do ostrekovačov a kontrolu funkčnosti osvetlenia vozidla a zvukového výstražného zariadenia,

5. skontrolovať bezpečnostné faktory týkajúce sa nákladu vozidla, ako je bezpečné uloženie nákladu a zabezpečenie nákladu pred neoprávneným použitím, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny BE,

6. skontrolovať spájací mechanizmus, funkčnosť elektrického spojenia s prípojným vozidlom a bŕzd prípojného vozidla, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny BE,

b) na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť

1. zvládnuť slalomovú jazdu smerom dopredu,

2. cúvať priamo, cúvať v zákrute a cúvať so zatáčaním vľavo a vpravo za roh na určené miesto pri zachovaní určeného smeru v priestore simulujúcom jazdný pruh,

3. otočiť vozidlo do protismeru s použitím prevodového stupňa vpred a spätného chodu,

4. zaparkovať vozidlo a opustiť parkovacie miesto (pozdĺžne, šikmé alebo kolmé státie k vodiacej čiare) jazdou dopredu alebo dozadu, na rovine, pri stúpaní alebo klesaní,

5. zastaviť vozidlo s presnosťou zastavenia na určenom mieste,

6. pripojiť a odpojiť alebo odpojiť a opätovne pripojiť prípojné vozidlo, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny BE, pričom pred pripojením prípojného vozidla nesmú stáť vozidlá v rade za sebou.

(5) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny B1, B a BE podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje schopnosť vykonať úkony a preukázať správanie podľa odseku 3.

(6) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T podľa odseku 1 písm. a) sa preveruje

a) na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť

1. upraviť sedadlo, opierku hlavy, ak je ňou vozidlo vybavené, a spätné zrkadlá do správnej polohy a zabezpečiť potrebný výhľad z vozidla z miesta vodiča,

2. skontrolovať funkčnosť a nastavenie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení, ak je nimi vozidlo vybavené,

3. vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, hladiny motorového oleja, chladiacej kvapaliny a kvapaliny do ostrekovačov a kontrolu funkčnosti osvetlenia vozidla a zvukového výstražného zariadenia,

4. vykonať kontrolu brzdových a riadiacich systémov s posilňovačom, vykonať kontrolu stavu kolies, matíc na upevnenie kolies, blatníkov, čelného skla, okien a stieračov,

5. vykonať kontrolu prístrojového panela vrátane ustanoveného záznamového zariadenia3) v prípade žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

6. používať ustanovené záznamové zariadenie, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

7. vykonať kontrolu tlaku vzduchu, kontrolu zásobníkov vzduchu a pruženia,

8. skontrolovať bezpečnostné faktory týkajúce sa nákladu vozidla, ako je bezpečné uloženie nákladu a zabezpečenie vozidla a nákladu pred neoprávneným použitím, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1, C1E, C, CE a T,

9. skontrolovať spájací mechanizmus, funkčnosť elektrického spojenia s prípojným vozidlom a bŕzd prípojného vozidla, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1E, CE, D1E, DE a T,

10. používať špeciálne bezpečnostné prvky vozidla, zariadenia prvej pomoci, hasiace prístroje a iné bezpečnostné zariadenia, napríklad núdzové východy, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny D1, D1E, D a DE,

b) na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť

1. cúvať priamo, cúvať v zákrute a cúvať so zatáčaním vľavo a vpravo za roh na určené miesto pri zachovaní určeného smeru v priestore simulujúcom jazdný pruh,

2. otočiť vozidlo do protismeru s použitím prevodového stupňa vpred a spätného chodu,

3. zaparkovať vozidlo a opustiť parkovacie miesto (pozdĺžneho, šikmého alebo kolmého státia k vodiacej čiare) jazdou dopredu alebo dozadu, na rovine, pri stúpaní alebo klesaní,

4. zaparkovať vozidlo pri nakladacej rampe, plošine alebo podobnom zariadení z dôvodu nakladania alebo vykladania nákladu, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1, C1E, C, CE a T,

5. pripojiť a odpojiť alebo odpojiť a opätovne pripojiť prípojné vozidlo, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1E, CE, D1E, DE a T, pričom pred pripojením prípojného vozidla nesmú stáť vozidlá v rade za sebou,

6. zaparkovať vozidlo tak, aby cestujúci mohli bezpečne vystúpiť z autobusu alebo nastúpiť do autobusu, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny D1, D1E, D a DE.

(7) Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje schopnosť vykonať úkony a preukázať správanie podľa odseku 3.

(8) Preverovanie schopností podľa odseku 2 písm. b), odseku 4 písm. b) alebo odseku 6 písm. b) trvá najviac

a) 10 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D a T,

b) 15 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky ostatných skupín, ktoré nie sú uvedené v písmene a).

(9) Skúška z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 1 písm. b) trvá najmenej

a) 25 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T,

b) 45 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky ostatných skupín, ktoré nie sú uvedené v písmene a).

(10) Vyhodnotenie skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 1 písm. b) a oboznámenie žiadateľa s hodnotením skúšky nie je zahrnuté v časových limitoch podľa odseku 9.

(11) Pri približovaní sa k prípojnému vozidlu pri pripájaní prípojného vozidla podľa odseku 6 písm. b) piateho bodu môže žiadateľovi asistovať inštruktor, pričom úkony súvisiace s pripojením prípojného vozidla k motorovému vozidlu vykoná žiadateľ.

(12) Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky nepočujúci alebo nemý, skúšku z vedenia motorových vozidiel možno vykonať pomocou tlmočenia do posunkovej reči,2) ak to umožňuje vybavenie vozidla a ak sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky.

§ 21

(1) Pri skúške z vedenia motorového vozidla sa hodnotí, či žiadateľ preukáže schopnosti a bezpečné a správne zvládnutie úkonov podľa § 20 ods. 2 až 7 v závislosti od skupiny vodičského oprávnenia. Počas skúšky podľa § 20 ods. 1 písm. b) sa vždy hodnotí, či žiadateľ o vykonanie skúšky

a) sleduje situáciu v cestnej premávke, najmä pokyny policajta a iných osôb oprávnených riadiť cestnú premávku, svetelné signály, dopravné značky a dopravné zariadenia,

b) dbá na bezpečnosť cestujúcich vo vozidle a bezpečnosť iných účastníkov cestnej premávky,

c) berie do úvahy vplyv otáčok motora, radenia prevodových stupňov, zrýchľovania a brzdenia na spotrebu paliva a emisií a či vedie motorové vozidlo skupiny B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE tak, aby sa znížila spotreba paliva a emisie počas zvyšovania a znižovania rýchlosti, pri jazde do kopca a z kopca, ak je to potrebné a možné, aj ručným radením prevodových stupňov,

d) dodržiava pravidlá cestnej premávky,

e) je počas jazdy schopný včas, správne a bez zásahu inštruktora alebo skúšobného komisára reagovať na situáciu v cestnej premávke,

f) preukáže predvídavosť vo vzťahu ku konaniu iných účastníkov cestnej premávky,

g) zohľadňuje stav cesty, poveternostné podmienky, výkon, rozmery, hmotnosť vozidla a iné okolnosti, ktoré s vedením vozidla súvisia.

(2) Ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ o vykonanie skúšky porušil pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo tak, že vážne ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, alebo ak nastala situácia, keď pri vedení motorového vozidla musel zasiahnuť inštruktor alebo skúšobný komisár, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel a skúšobný komisár skúšku skončí.

(3) Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý nepreukázal schopnosti a bezpečné a správne zvládnutie úkonov podľa § 20 ods. 2 až 7 v závislosti od skupiny vodičského oprávnenia a správanie podľa odseku 1, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

(4) Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vždy začína časťou skúšky podľa § 20 ods. 1 písm. a). Ak je žiadateľ hodnotený klasifikačným stupňom neprospel, v skúške nepokračuje a celá skúška z vedenia motorových vozidiel sa hodnotí klasifikačným stupňom neprospel.

(5) Ak bol žiadateľ o vykonanie skúšky v druhej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa § 20 ods. 1 písm. b) hodnotený klasifikačným stupňom neprospel, celá skúška z vedenia motorových vozidiel sa hodnotí klasifikačným stupňom neprospel. Predmetom opakovanej skúšky z vedenia motorových vozidiel je v takom prípade len časť skúšky podľa § 20 ods. 1 písm. b).

(6) Hodnotenie jednotlivých častí skúšky z vedenia motorových vozidiel a dôvody hodnotenia skúšobný komisár zaznamená do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti. Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený klasifikačným stupňom neprospel, skúšobný komisár poznačí dôvod takého hodnotenia v celkovom hodnotení skúšky z odbornej spôsobilosti.

§ 22

(1) Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na motorovom vozidle alebo jazdnej súprave, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené osobitným predpisom4) pre výcvikové vozidlá autoškôl.

(2) Skúška z vedenia motorových vozidiel

a) skupiny AM sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny AM s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km ● h-1,

b) skupiny A1 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A1 bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 115 cm3, s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 90 km ● h-1, s výkonom najviac 11 kW a s pomerom výkonu k najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti najviac 0,1 kW/kg; v prípade elektrického motora musí byť pomer výkonu k najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti v rozsahu od 0,08 kW/kg do 0,1 kW/kg vrátane,

c) skupiny A2 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A2 bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 395 cm3, s výkonom najmenej 20 kW a najviac 35 kW a s pomerom výkonu k najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti najviac 0,2 kW/kg; v prípade elektrického motora musí byť pomer výkonu k najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti v rozsahu od 0,15 kW/kg do 0,2 kW/kg vrátane,

d) skupiny A sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A bez postranného vozíka s prevádzkovou hmotnosťou najmenej 180 kg, s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 595 cm3, s výkonom motora najmenej 50 kW; v prípade elektrického motora musí byť pomer výkonu k najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti najmenej 0,25 kW/kg,

e) skupiny B1 sa vykonáva na štvorkolesovom motorovom vozidle skupiny B1, ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť je najmenej 60 km ● h-1,

f) skupiny B sa vykonáva na štvorkolesovom motorovom vozidle skupiny B, ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť je najmenej 100 km ● h-1,

g) skupiny BE sa vykonáva na jazdnej súprave s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 100 km ● h-1, ktorá nepatrí do skupiny B a ktorá je zložená z motorového vozidla skupiny B podľa písmena f) a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 000 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg a ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria široká a vysoká minimálne ako kabína vodiča; uzatvorená karoséria môže byť o trochu užšia ako motorové vozidlo, ak výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla,

h) skupiny C1 sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny C1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 4 000 kg, s dĺžkou najmenej 5 m a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením, ustanoveným záznamovým zariadením3) a s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča,

i) skupiny C1E sa vykonáva na jazdnej súprave s dĺžkou najmenej 8 m zloženej z motorového vozidla skupiny C1 podľa písmena h) a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg, s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1 a nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča; uzatvorená karoséria môže byť o trochu užšia ako motorové vozidlo, ak výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla,

j) skupiny C sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny C s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 12 000 kg, skutočnou hmotnosťou najmenej 10 000 kg, dĺžkou najmenej 8 m, šírkou najmenej 2,4 m, najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou umožňujúcou ručné radenie prevodových stupňov a ustanoveným záznamovým zariadením3) a s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča,

k) skupiny CE sa vykonáva na jazdnej súprave zloženej

1. z motorového vozidla skupiny C a návesu, pričom

1a. motorové vozidlo skupiny C musí byť vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou umožňujúcou ručné radenie prevodových stupňov a ustanoveným záznamovým zariadením,3)

1b. náves musí mať nákladný priestor tvorený uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča a

1c. jazdná súprava musí mať najväčšiu prípustnú hmotnosť najmenej 20 000 kg, skutočnú hmotnosť najmenej 15 000 kg, dĺžku najmenej 14 m, šírku najmenej 2,4 m a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť najmenej 80 km ● h-1, alebo

2. z motorového vozidla skupiny C podľa písmena j) a prípojného vozidla s dĺžkou najmenej 7,5 m, pričom jazdná súprava musí mať najväčšiu prípustnú hmotnosť najmenej 20 000 kg, skutočnú hmotnosť najmenej 15 000 kg, dĺžku najmenej 14 m, šírku najmenej 2,4 m a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť najmenej 80 km ● h-1,

l) skupiny D1 sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny D1, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 4 000 kg, dĺžka najmenej 5 m, najväčšia konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km ● h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením,3)

m) skupiny D1E sa vykonáva na jazdnej súprave s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1, zloženej z motorového vozidla skupiny D1 podľa písmena l) a prípojného vozidla, ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria vysoká najmenej 2 m a široká najmenej 2 m, najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg,

n) skupiny D sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny D s dĺžkou najmenej 10 m, šírkou najmenej 2,4 m, najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením,3)

o) skupiny DE sa vykonáva na jazdnej súprave s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1 a šírkou najmenej 2,4 m, zloženej z motorového vozidla skupiny D podľa písmena n) a prípojného vozidla, ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria vysoká najmenej 2 m a široká najmenej 2 m, najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg,

p) skupiny T sa vykonáva na kolesovom traktore s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km ● h-1 a najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 3 500 kg, ktorý má najmenej dve nápravy s rázvorom najmenej 1,5 m, ku ktorému je pripojené prípojné vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km ● h-1 a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 3 500 kg; skúška z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. a) sa vykonáva bez prípojného vozidla.

(3) Na účely skúšky z vedenia motorových vozidiel a vodičského oprávnenia sa rozumie

a) skutočnou hmotnosťou hmotnosť vozidla v čase konania skúšky z vedenia motorových vozidiel,

b) vozidlom s manuálnou prevodovkou vozidlo, v ktorom je prítomný pedál spojky alebo ručne ovládaná páka spojky pri vozidlách skupiny AM, A1, A2 a A, ktoré vodič takéhoto vozidla musí použiť pri rozjazde alebo zastavení vozidla a pri radení prevodových stupňov,

c) vozidlom s automatickou prevodovkou vozidlo iné, ako je vozidlo podľa písmena b).

(4) Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na motorovom vozidle s automatickou prevodovkou, obmedzí sa príslušné vodičské oprávnenie len na vedenie motorových vozidiel s automatickou prevodovkou.

(5) Ďalšie vodičské oprávnenie skupiny BE sa neobmedzí podľa odseku 4, ak je žiadateľ už oprávnený viesť motorové vozidlo skupiny B s manuálnou prevodovkou.

(6) Vodičské oprávnenie skupiny B udelené podľa § 76 ods. 7 zákona sa neobmedzí podľa odseku 4, ak je žiadateľ už oprávnený viesť motorové vozidlo skupiny B s manuálnou prevodovkou.

(7) Ďalšie vodičské oprávnenie skupiny C, CE, D alebo DE sa neobmedzí podľa odseku 4, ak je žiadateľ už oprávnený viesť motorové vozidlo s manuálnou prevodovkou, ktoré patrí do jednej zo skupín B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E alebo D.

(8) Obmedzenie vodičského oprávnenia podľa odseku 4 sa zruší, ak držiteľ takto obmedzeného vodičského oprávnenia úspešne vykoná preskúšanie odbornej spôsobilosti v rozsahu skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa § 20 na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou alebo na jazdnej súprave, kde je motorové vozidlo s manuálnou prevodovkou, ktoré patria do tej skupiny, na vedenie ktorej je vodičské oprávnenie obmedzené.

(9) Obmedzenie vodičského oprávnenia podľa odseku 4 sa zruší aj vtedy, ak držiteľ takto obmedzeného vodičského oprávnenia

a) skupiny AM úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1, A2 alebo A na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou,

b) skupiny A1 úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2 alebo A na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou,

c) skupiny A2 úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou,

d) skupiny B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia skupiny BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou,

e) skupiny B úspešne vykoná osobitnú skúšku podľa § 76 ods. 7 zákona na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou.

(10) Ak podľa záveru lekárskej prehliadky môže žiadateľ o vykonanie skúšky viesť len motorové vozidlo technicky upravené alebo len s použitím zdravotníckej pomôcky, skúšku z vedenia motorových vozidiel možno vykonať len na takto technicky upravenom motorovom vozidle alebo s takou zdravotníckou pomôckou.

(11) Počas skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. a) môžu byť vo vozidle prítomní žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý skúšku vykonáva, osoba oprávnená vykonávať výcvik vo vedení týchto motorových vozidiel, ktorá sedí vo výcvikovom vozidle na sedadle pre inštruktora, a skúšobný komisár. V motorovom vozidle, na ktorom sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva, môžu sa nachádzať aj žiadatelia o vykonanie skúšky, ktorí budú takú skúšku následne vykonávať; skúšobný komisár v takom prípade zabezpečí, aby tieto osoby nijakým spôsobom nezasahovali do riadneho a bezpečného vykonania skúšky. Spôsob vykonania skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. a) urč&i