Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test zákon

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test zákon
otázka č.1 (1b):  Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

pravej strane

ľavej strane

ľavej strene a najviac jeden meter od vozidla

otázka č.2 (1b):  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

musí to vodič po skončení jazdy oznámiť držiteľovi vozidla,

považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke.

otázka č.3 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

doplnkové zabezpečovacie elektronické alebo mechanické zariadenie,

doplnkové výstražné zariadenie umiestnené v zadnej časti vozidla,

v závislosti od kategórie vozidla predpísaná autolekárnička.

otázka č.4 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je katalyzátor výfukových plynov po lehote kalibrácie,

nie je na čelnom skle zatemňovací pás, ktorý umožňuje najmenej 50 % priepustnosti svetla,

niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku.

otázka č.5 (1b):  Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky

na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,

oblečený odev s nápisom „CYKLISTA”,

len pri jazde v obytnej zóne a školskej zóne oblečený reflexný bezpečnostný odev.

otázka č.6 (1b):  Prívesy za osobné automobily

smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h

sa nesmú používať na prepravu osôb

sa nesmú používať na prepravu osôb, to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb

otázka č.7 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

zariadenie na spájanie vozidiel,

náradie potrebné na výmenu vzduchového filtra,

príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použ

otázka č.8 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel,

kľúč na matice alebo skrutky kolies,

náhradný stierač

otázka č.9 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách

niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže

najvyšší bod činnej svietiacej plochy stretávacích svetiel je nižšie ako 1200 mm nad rovinou vozovky,

nieje vybavené klimatizačným systémom.

otázka č.10 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

krieda na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody,

ťažná tyč s dĺžkou najmenej 3 m, určená na vlečenie vozidiel,

kľúč na matice alebo skrutky kolies.

otázka č.11 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

nie je na čelnom skle zatemňovací pás, ktorý umožňuje najmenej 50 % priepustnosti svetla

otázka č.12 (1b):  Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou,

o 40 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol,

o 50 cm, musí byť vždy označený červenou odrazkou

otázka č.13 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je poškodený lak na zadnom nárazníku,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

sa z miesta vodiča nedá nastaviť pravé predné zrkadlo.

otázka č.14 (1b):  Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

pravej strane,

ľavej strane,

ľavej strane a najviac jeden meter od vozidla

otázka č.15 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti,

je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií alebo na tej istej náprave sú použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné.

otázka č.16 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej dvojlitrová zásoba maziva v osobitnej nádobe,

bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka) umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,

krieda na vyznačenie stôp a postavenia vozidiel v prípade dopravnej nehody.

otázka č.17 (1b):  Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,

ktorého celková prípustná šírka vozidla presahuje 2200 mm,

ktoré nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené emisnej kontrole,

ktoré bolo pri kontrole originality vozidla, ak takejto kontrole podlieha, hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách

otázka č.18 (1b):  Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

traja vedľa seba,

piati vedľa seba,

dvaja vedľa seba.

otázka č.19 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

najmenej dva zakladacie kliny pre každú nápravu motorového vozidla,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

dve náhradné uzavreté matice nábojov kolies

otázka č.20 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej jeden zakladací klin pre každú nápravu motorového vozidla,

bezpečnostný odev (bezpečnostnáreflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka) umiestnený v dosahu zo sedadla vodičavozidla,

motolekárnička.

otázka č.21 (1b):  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

vodič je povinný po ukončení jazdy oznámiť to držiteľovi vozidla,

považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke

otázka č.22 (1b):  Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,

u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm,

u vozidla kategórie L1e 1,0 mm.

otázka č.23 (1b):  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h,

považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách.

otázka č.24 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je poškodený lak na zadnom nárazníku,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

z miesta vodiča nieje možné nastaviť pravé predné zrkadlo.

otázka č.25 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu,

najnižší bod činnej svietiacej plochy stretávacích svetiel je nižšie ako 1200 mm nad rovinou vozovky,

niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo.

otázka č.26 (1b):  Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

žltou zástavkou a štítkom s rozmermi najmenej 25 x 25 cm,

za zníženej viditeľnosti červeným neoslňujúcim svetlom,

červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 x 20 cm.

otázka č.27 (1b):  Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie ísť po pravej krajnici,

po chodníku, ak sa tým neohrozujú chodci,

pri ľavom okraji vozovky alebo po ľavej krajnici.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk