Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test zákon

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test zákon
otázka č.1 (1b):  Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať

len pravú krajnicu,

len ľavú krajnicu,

ktorúkoľvek krajnicu alebo ktorýkoľvek okraj vozovky.

otázka č.2 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

náhradný stierač,

žiarovka používaná na vnútorné osvetlenie batožinového priestoru,

kľúč na matice alebo skrutky kolies.

otázka č.3 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak:

niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku

sa z miesta vodiča nedá nastaviť pravé predné zrkadlo

nedosahuje rýchlosť najmenej 80 km/h

otázka č.4 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej jeden zakladací klin pre každú nápravu motorového vozidla,

bezpečnostný odev (bezpečnostnáreflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka) umiestnený v dosahu zo sedadla vodičavozidla,

motolekárnička.

otázka č.5 (1b):  Ak je nesúhlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami

vodorovné dopravné značky sú nadradené zvislým dopravným značkám,

zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám,

nadradená je dopravná značka umiestnená bližšie ku križovatke

otázka č.6 (1b):  Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou,

o 40 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45 nadol,

o 50 cm musí byť vždy označený červenou odrazkou.

otázka č.7 (1b):  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

musí to vodič po skončení jazdy oznámiť držiteľovi vozidla,

považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke.

otázka č.8 (1b):  Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m.

otázka č.9 (1b):  Hry detí na ceste sú dovolené

len v pešej zóne,

len v obytnej zóne,

len v školskej zóne

otázka č.10 (1b):  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h,

považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

možno takéto vozidlo používať len na účelových komunikáciách

otázka č.11 (1b):  Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

žltou zástavkou a štítkom s rozmermi najmenej 25 x 25 cm,

za zníženej viditeľnosti červeným neoslňujúcim svetlom,

červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 x 20 cm.

otázka č.12 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

najmenej desaťlitrová zásoba pohonných hmôt a najmenej dvojlitrová zásoba chladiacej kvapaliny v osobitných nádobách; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá,

matice a skrutky na výrobcom predpísaný rozmer kolesa,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

otázka č.13 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je poškodený lak na zadnom nárazníku,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

z miesta vodiča nieje možné nastaviť pravé predné zrkadlo.

otázka č.14 (1b):  Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom, alebo chrbtom, znamená tento pokyn

„Voľno”, ak má obe ruky pripažené,

povinnosť odbočiť vpravo, alebo vľavo,

„Stoj!”; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky

otázka č.15 (1b):  Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,

nemá aspoň kolesá prednej nápravy vybavené účinnými krytmi (blatníkmi, podbehmi),

má dodatočne namontované schválené svetelné zariadenia narúšajúce výhľad z miesta spolujazdca

otázka č.16 (1b):  Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,

u vozidla kategórie L1e 1,0 mm,

u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm

otázka č.17 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

sú poškodené lapače nečistôt,

nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti,

sú na tej istej náprave použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné.

otázka č.18 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti,

stav ovládacieho pedálu a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy,

nie sú aspoň kolesá prednej nápravy vybavené účinnými krytmi (blatkníkmi, podbehmi)

otázka č.19 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu,

najnižší bod činnej svietiacej plochy stretávacích svetiel je nižšie ako 1200 mm nad rovinou vozovky,

niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo.

otázka č.20 (1b):  Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,

u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm,

u vozidla kategórie L1e 1,0 mm.

otázka č.21 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

zariadenie na spájanie vozidiel,

náradie potrebné na výmenu vzduchového filtra,

príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použ

otázka č.22 (1b):  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

vodič je povinný to po ukončení jazdy oznámiť držiteľovi vozidla,

považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke.

otázka č.23 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

poškodený lak na zadnom nárazníku,

miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé spätné zrkadlo.

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený.

otázka č.24 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

ťažná tyč s minimálnou dĺžkou 6 m určená na vlečenie vozidiel,

ťažné lano; to platí aj pre jednostopové motorové vozidlá,

príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použ

otázka č.25 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel,

kľúč na matice, alebo skrutky kolies,

odrazové sklo oranžovej farby, ktoré je možné umiestniť na vozovku v prípade núdzového státia

otázka č.26 (1b):  Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,

ktorého celková prípustná šírka vozidla presahuje 2200 mm,

ktoré nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené emisnej kontrole,

ktoré bolo pri kontrole originality vozidla, ak takejto kontrole podlieha, hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách

otázka č.27 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

sú poškodené lapače nečistôt,

vozidlo nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

pneumatika alebo disk kolesa je nadmerne poškodený.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk