Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test zákon

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test zákon
otázka č.1 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej desaťlitrová zásoba pohonných hmôt v osobitnej nádobe; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá,

kľúč na matice alebo skrutky kolies,

vlečné lano; to platí aj pre jednostopové motorové vozidlá,

otázka č.2 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

najmenej dva zakladacie kliny pre každú nápravu motorového vozidla,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

dve náhradné uzavreté matice nábojov kolies

otázka č.3 (1b):  Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla

vztýčením ruky alebo zastavovacieho terča a za zníženej viditeľnosti červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu,

kývaním ruky hore a dolu,

vodorovným kývaním ruky cez stred tela; na zdôraznenie tohto pokynu môže použiť znamenie píšťalkou.

otázka č.4 (1b):  Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 x 20 cm

žltou zástavkou a štítkom s rozmermi najmenej 25 x 25 cm

za zníženej viditeľnosti červeným neoslňujúcim svetlom

otázka č.5 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách ak

dodatočne namontované svetelné zariadenia narúšajú výhľad z miesta spolujazdca,

je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria,

vozidlo nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel

otázka č.6 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

nie je na čelnom skle zatemňovací pás, ktorý umožňuje najmenej 50 % priepustnosti svetla

otázka č.7 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

ťažná tyč s minimálnou dĺžkou 6 m určená na vlečenie vozidiel,

ťažné lano; to platí aj pre jednostopové motorové vozidlá,

príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použ

otázka č.8 (1b):  Ak je nesúhlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami

vodorovné dopravné značky sú nadradené zvislým dopravným značkám,

zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám,

nadradená je dopravná značka umiestnená bližšie ku križovatke

otázka č.9 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

sú poškodené lapače nečistôt,

nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti,

sú na tej istej náprave použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné.

otázka č.10 (1b):  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

vodič je povinný to po ukončení jazdy oznámiť držiteľovi vozidla,

považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke.

otázka č.11 (1b):  Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

priečnymi žltými a čiernymi pruhmi so šírkou najmenej 10 cm

priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm

šikmými červenými pruhmi

otázka č.12 (1b):  Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m.

otázka č.13 (1b):  Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

nemá tabuľku s evidenčným číslom čitateľnú zo vzdialenosti 50m

nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené

nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel

otázka č.14 (1b):  Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nie je závadou,

trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou,

trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú

otázka č.15 (1b):  Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1,5 mm na osobnom automobile,

1,6 mm na osobnom automobile,

1,7 mm na osobnom automobile.

otázka č.16 (1b):  Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie nie je závadou,

trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú,

trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nieje závadou.

otázka č.17 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,

je katalyzátor výfukových plynov po lehote kalibrácie,

najvyšší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je nižšie ako 1500 mm nad rovinou vozovky.

otázka č.18 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

sú poškodené lapače nečistôt.

otázka č.19 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je poškodený lak na zadnom nárazníku,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

sa z miesta vodiča nedá nastaviť pravé predné zrkadlo.

otázka č.20 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti,

je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií alebo na tej istej náprave sú použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné.

otázka č.21 (1b):  Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45 nadol,

červenou zástavkou s rozmermi najmenej 30 x 30 cm.

vždy žltými a čiernymi pruhmi.

otázka č.22 (1b):  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h,

považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

možno takéto vozidlo používať len na účelových komunikáciách

otázka č.23 (1b):  Na bicykli sa jazdí predovšetkým

po chodníku

po cestičke pre cyklistov

po ľavej krajnici

otázka č.24 (1b):  Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať

len pravú krajnicu,

len ľavú krajnicu,

ktorúkoľvek krajnicu alebo ktorýkoľvek okraj vozovky.

otázka č.25 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

sú poškodené lapače nečistôt,

vozidlo nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

pneumatika alebo disk kolesa je nadmerne poškodený.

otázka č.26 (1b):  Cyklisti smú jazdiť

najviac dvaja vedľa seba,

bez držania riadidiel, ak v blízkosti nie sú motorové vozidlá,

len jednotlivo za sebou.

otázka č.27 (1b):  Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nieje závadou,

trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú,

trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nieje závadou.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk