Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test vyhláška

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test vyhláška
otázka č.1 (2b):  Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný

dávať znamenie o zmene smeru jazdy

použiť osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel

zaradiť druhý prevodový stupeň

otázka č.2 (2b):  Vodič smie zastaviť a stáť len

na jednosmernej ceste,

na krajnici,

vpravo v smere jazdy čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo.

otázka č.3 (2b):  Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

na parkovisku,

v obytnej zóne,

na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie.

otázka č.4 (2b):  Vodičom sa rozumie

osoba, ktorá vedie vozidlo,

osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky,

len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo.

otázka č.5 (2b):  Motorové vozidlo musi mať počas jazdy rozsvietené

stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie,

diaľkové svetlomety,

svetlá vo vnútri vozidla.

otázka č.6 (2b):  Krajnicou sa rozumie

časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty

trávnatý pás medzi smerovo rozdelenými cestami

časť cesty určená na premávku motorových vozidiel

otázka č.7 (2b):  Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať

v obci zvukové výstražné znamenie na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla,

znamenie o zmene smeru jazdy,

znamenie o zmene smeru jazdy len za zníženej viditeľnosti.

otázka č.8 (2b):  Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy:

vpravo,

vľavo a to za žiadnych okolností,

vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu v tom istom smere jazdy vyznačenom na vozovke.

otázka č.9 (2b):  Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh širok

3 m,

2,5 m,

2 m.

otázka č.10 (2b):  Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde

len protiidúcim vozidlám

protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku

len protiidúcim motorovým vozidlám

otázka č.11 (2b):  Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinný

zastaviť vozidlo; ak je na zastávke viac vozidiel, vodič je povinný zastaviť vozidlo za posledným z nich,

zastaviť len vtedy, ak autobus, prípadne trolejbus zastaví pri okraji vozovky,

zastaviť len na pokyn vodiča takého vozidla

otázka č.12 (2b):  Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

počas celého jazdného úkonu,

po začatí jazdného úkonu,

len pred začatím jazdného úkonu.

otázka č.13 (2b):  Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

má funkčné predné svetlomety do hmly,

je vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

má účinné riadenie a brzdy

otázka č.14 (2b):  Vodič smie zastaviť a stáť

na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,

v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,

na vnútornom jazdnom pruhu.

otázka č.15 (2b):  Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

vypnúť motor,

oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu,

vypnúť stretávacie svetlomety.

otázka č.16 (2b):  Vodič smie zastaviť a stáť na

moste,

jednosmernej ceste vľavo aj vpravo,

električkovom koľajovom páse

otázka č.17 (2b):  Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať

len pri zmene smeru jazdy; vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru svojej jazdy,

vždy pri prechádzaní cez železničné priecestie,

vždy pri zmene smeru jazdy alebo vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

otázka č.18 (2b):  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie

otázka č.19 (2b):  Vodič je povinný

dať prednosť v jazde cyklistovi jazdiacemu po priechode pre cyklistov, len ak je takýto priechod vybavený svetelným signalizačným zariadením,

dať prednosť v jazde cyklistovi jazdiacemu po priechode pre cyklistov,

prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám,

otázka č.20 (2b):  Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

zľava,

po jednosmernej ceste,

sprava

otázka č.21 (2b):  Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej

3,5 m,

3 m,

2,5 m.

otázka č.22 (2b):  Križovatkou sa rozumie

miesto, v ktorom cesta mení smer,

mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou,

miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú.

otázka č.23 (2b):  Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

vypnúť stretávacie svetlomety,

vypnúť motor,

oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu.

otázka č.24 (2b):  Vodič nesmie zastaviť a stáť

na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako 25 m pred ním,

na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,

na jednosmernej ceste vľavo.

otázka č.25 (2b):  Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevázdkovateľa, ak

je na mieste, aj kde netvorí prekážku cestnej premávky,

je na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,

je ponechané na mieste, kde je dopravnou značkou povolené státie

otázka č.26 (2b):  Krajnicou sa rozumie

časť cesty vyhradená na premávku vozidiel s najvyššou celkovou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg

miesto mimo cesty, na ktoré smie vojsť len vodič nemotorového vozidla

časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty

otázka č.27 (2b):  Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie,

diaľkové svetlomety,

svetlá vo vnútri vozidla.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk