Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test vyhláška

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test vyhláška
otázka č.1 (2b):  Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde :

protiidúcim vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb, ak tieto odbočujú vľavo,

električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo,

prvému vozidlu idúcemu za ním.

otázka č.2 (2b):  Vodič je povinný

prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám za zníženej viditeľnosti,

zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla na dobu, ktorá presiahne 30 minút,

zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla mimo jeho dohľad

otázka č.3 (2b):  Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení,

ku škodovej udalosti došlo na diaľnici alebo rýchlostnej ceste,

v niektorom zo zúčastnených vozidiel došlo k poškodeniu prepravovaných vecí.

otázka č.4 (2b):  Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie

v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty,

mimo obce zastaviť a stáť šikmo na okraj cesty,

v obci aj mimo obce zastaviť a stáť kolmo na okraj cesty.

otázka č.5 (2b):  Účastník dopravnej nehody je povinný

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu odťahovej služby.

je povinný zotrvať na mieste dopravnej nehody, to neplatí, ak preukázal svoju totožnosť ostatným účastníkom dopravnej nehody,

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.

otázka č.6 (2b):  Na motocykli je zakázané

prepravovať osoby mladšie ako 18 rokov,

používanie okuliarov prepravovanými osobami,

bočné sedenie prepravovaných osôb

otázka č.7 (2b):  Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

80 m pred železničným priecestím jazdiť rýchlosťou najviac 60 km/h

zastaviť vozidlo pred železničným priecestím,

50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h

otázka č.8 (2b):  Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný

pred zaradením sa k pravému okraju vozovky dávať vždy zvukové výstražné znamenie,

zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky; ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo,

zaradiť sa vždy do stredu vozovky.

otázka č.9 (2b):  Na priechode pre chodcov sa chodí

vpravo,

vľavo,

v strede

otázka č.10 (2b):  Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

do takejto križovatky vchádza,

dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode,

z takej križovatky vychádza.

otázka č.11 (2b):  Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť,

je povinný zastaviť vozidlo,

je povinný zapnúť zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel.

otázka č.12 (2b):  Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,

na ktorého strane jazdy je prekážka alebo zúžená vozovka,

na ktorého strane nie je zúžená vozovka,

ktorý prichádza k prekážke nižšou rýchlosťou.

otázka č.13 (2b):  Križovatkou sa rozumie

miesto, v ktorom cesta mení smer,

mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou,

miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú.

otázka č.14 (2b):  Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú

vľavo a tak, aby bola medzi vozidlami vzdialenosť najmenej 1 m,

vždy vľavo,

vpravo, včas a v dostatočnej miere.

otázka č.15 (2b):  Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

vypnúť stretávacie svetlomety,

vypnúť motor,

oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu.

otázka č.16 (2b):  Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

vypnúť motor,

oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu,

vypnúť stretávacie svetlomety.

otázka č.17 (2b):  Zastavením vozidla sa rozumie

každé prerušenie jazdy,

prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,

uvedenie motorového vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb, najviac však na tri minúty

otázka č.18 (2b):  Účastník dopravnej nehody je povinný

zotrvať na mieste dopravnej nehody, to neplatí, ak preukázal svoju totožnosť ostatným účastníkom dopravnej nehody,

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu odťahovej služby.

otázka č.19 (2b):  V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel

zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak,

zakázané len na chodníku,

povolené na akomkoľvek mieste na ceste

otázka č.20 (2b):  Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

zľava,

po jednosmernej ceste,

sprava

otázka č.21 (2b):  Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť

porušenie povinností ustanovených prepravovaným osobám,

fajčenie prepravovaných osôb,

používanie telefónneho prístroja prepravovanými osobami.

otázka č.22 (2b):  Na motocykli sa nesmie prepravovať

osoba staršia ako 60 rokov,

osoba mladšia ako 12 rokov,

osoba mladšia ako 21 rokov.

otázka č.23 (2b):  Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo,

chodca prechádzajúceho na priechode pre chodcov neobmedziť motorové vozidlá prichádzajúce sprava,

účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.

otázka č.24 (2b):  Vodič

smie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v organizme, ak to dovoľuje situácia v cestnej premávke, najmä v nočnej dobe

môže viesť vozidlo najviac 30 minút po požití alkoholu

nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme

otázka č.25 (2b):  Hranicou križovatky sa rozumie

kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov,

kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,

miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky

otázka č.26 (2b):  Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

90 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 130 km/h

110 km/h

80 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 120 km/h

otázka č.27 (2b):  Vodič predchádzaného vozidla nesmie

okrem zvyšovania rýchlosti jazdy nijako brániť predchádzaniu

zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu

znižovať rýchlosť jazdy

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk