Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test vyhláška

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test vyhláška
otázka č.1 (2b):  V obytnej, pešej a školskej zóne chodci

nie sú povinní umožniť vozidlám jazdu,

sú povinní umožniť vozidlám jazdu; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne,

sú povinní umožniť jazdu len vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú na ceste

otázka č.2 (2b):  Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

vozovka určená na premávku električky, vlaku a iného dráhového vozidla,

časť cesty, na ktorej je povolená len premávka električky a nemotorových vozidiel,

časť cesty určená predovšetkým na premávku električky.

otázka č.3 (2b):  Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako

80 m pred nimi a 80 m za nimi,

15 m pred nimi a 15 m za nimi,

160 m pred nimi a 160 m za nimi.

otázka č.4 (2b):  Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov,

akúkoľvek prilbu alebo obdobnú pokrývku hlavy,

ochranný štít.

otázka č.5 (2b):  Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

v čase od 00.00 hod. do 04.00hod,

po pravej krajnici,

v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev.

otázka č.6 (2b):  Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,

na ktorého strane jazdy je prekážka alebo zúžená vozovka,

na ktorého strane nie je zúžená vozovka,

ktorý prichádza k prekážke nižšou rýchlosťou.

otázka č.7 (2b):  Vodič nesmie

viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,

viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo; to neplatí, ak sa vo vozidle nachádza spolujazdec,

viesť vozidlo po miestnych komunikáciách v čase od 0.00 hod. do 4.00 hod.

otázka č.8 (2b):  Na krajnicu smie vodič motorového vozidia vojsť

pri otáčaní a cúvaní,

len pri zastavení a státí alebo, pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky,

vždy, ak je to potrebné na vykonanie akéhokoľvek jazdného úkonu.

otázka č.9 (2b):  Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka "Stoj, daj prednosť v jazde!", vodič je povinný zastaviť vozidlo

na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať,

vo vzdialenosti najmenej 80 m pred železničným priecestím,

len vtedy, ak prichádzajú vozidlá v protismere.

otázka č.10 (2b):  V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

30 km/h

50 km/h

20 km/h

otázka č.11 (2b):  Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci

z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu,

z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu,

z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu

otázka č.12 (2b):  Motocykel bez postranného vozíka sa

nesmie vliecť ani použiť ako vlečné vozidlo,

smie vliecť alebo použiť ako vlečné vozidlo,

smie vliecť, ale nesmie sa použiť ako vlečné vozidlo.

otázka č.13 (2b):  Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlom "voľno"

možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, môže odbočiť vpravo alebo vľavo,

povinnosť opustiť križovatku; pritom smie ísť len rovno,

povinnosť zastaviť vozidlo; to neplatí ak ide cez križovatku priamo

otázka č.14 (2b):  Vodič nesmie zastaviť a stáť

na miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel,

v obci na ceste 1. triedy,

kolmo na okraj cesty v obci

otázka č.15 (2b):  Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa

20 m za označníkom zastávky,

10 m za označníkom zastávky,

5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním

otázka č.16 (2b):  Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

môže ohroziť vodiča jazdiaceho v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza

otázka č.17 (2b):  Vodič nesmie zastaviť a stáť:

na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred hranicou križovatky a 10 m za ňou,

na žiadnej križovatke,

na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty.

otázka č.18 (2b):  Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť

zreteľne označená,

zreteľne označená len za zníženej viditeľnosti,

označená len vtedy, ak jej na to dal príkaz jej zamestnávateľ.

otázka č.19 (2b):  Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo,

zvýšiť rýchlosť jazdy,

bezodkladne zastaviť vozidlo.

otázka č.20 (2b):  Motorové vozidlo musi mať počas jazdy rozsvietené

stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie,

diaľkové svetlomety,

svetlá vo vnútri vozidla.

otázka č.21 (2b):  Účastník dopravnej nehody je

len osoba, ktorá dopravnú nehodu zavinila,

osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode,

len vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode

otázka č.22 (2b):  Chodec

smie prekonávať zábradlie alebo iné zábrany, ak v blízkosti nie je priechod pre chodcov,

nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany,

nesmie na priechode pre chodcov fajčiť

otázka č.23 (2b):  Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

svieti prerušované biele svetlo,

sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou cez stred tela

otázka č.24 (2b):  Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

nezačne meniť smer jazdy,

mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza,

nezačne vybočovať zo smeru jazdy.

otázka č.25 (2b):  Pri preprave nákladu sa

môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla najviac o 10 %,

nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla,

môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla na účelových komunikáciách

otázka č.26 (2b):  Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič

smie vchádzať na železničné priecestie, ak to rozmery jeho vozidla dovolujú

smie vchádzať na železničné priecestie, ak nie je vidieť vlak

nesmie vchádzať na železničné priecestie

otázka č.27 (2b):  Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

100 km/h; na medzinárodných trasách 130 km/h,

90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h,

80 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 120 km/h

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk