Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test vyhláška

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test vyhláška
otázka č.1 (2b):  Krajnicou sa rozumie

časť cesty vyhradená na premávku vozidiel s najvyššou celkovou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg

miesto mimo cesty, na ktoré smie vojsť len vodič nemotorového vozidla

časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty

otázka č.2 (2b):  Vodič smie zastaviť a stáť len

na jednosmernej ceste,

na krajnici,

vpravo v smere jazdy čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo.

otázka č.3 (2b):  Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

zvýšiť rýchlosť jazdy,

bezodkladne zastaviť vozidlo,

zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo.

otázka č.4 (2b):  Cyklisti smú jazdiť po ceste

najviac dvaja vedľa seba,

bez držania riadidiel, ak v blízkosti nie sú motorové vozidlá,

len jednotlivo za sebou.

otázka č.5 (2b):  Vodič

môže dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, ak s tým vopred vyslovili súhlas všetky prepravované osoby,

nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb,

môže dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, najviac však o 20 %.

otázka č.6 (2b):  Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia

musí vodič iného vozidla znížiť rýchlosť jazdy; nesmú však za žiadnych okolností zastaviť vozidlo,

musí vodič iného vozidla zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo,

nesmie vodič iného vozidla za žiadnych okolností znížiť rýchlosť jazdy ani zastaviť vozidlo

otázka č.7 (2b):  Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

akúkoľvek vodorovnú dopravnú značku,

vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály,

stĺp elektrického osvetlenia.

otázka č.8 (2b):  Vozidlom sa rozumie

len motorové vozidlo

motorové a nemotorové vozidlo okrem zvláštneho motorového vozidla a bicykla

motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka

otázka č.9 (2b):  Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel:

ukladá povinnosť chodcom nevstupovať na vozovku,

znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením ,

znamená pre vodiča povinnosť znížiť rýchlosť jazdy.

otázka č.10 (2b):  Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len v obci

otázka č.11 (2b):  Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas

prepravy nebezpečného nákladu,

núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky,

jazdy na diaľnici rýchlosťou nižšou ako 80 km/h

otázka č.12 (2b):  Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok

aj vtedy, ak svieti signál červenej farby,

iba vtedy, ak svieti signál zelenej farby,

iba vtedy, ak svieti signál žltej farby,

otázka č.13 (2b):  Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,

ak to vyžaduje plynulosť cestnej premávky; pritom musí pri sebe mať vodičský preukaz,

ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

len ak ju tým poveril orgán Policajného zboru.

otázka č.14 (2b):  Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd,

a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo,

len ak ho na to upozornia zapínaním diaľkových svetlometov,

len ak tak urobia aj pred ním jazdiaci vodiči.

otázka č.15 (2b):  Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

60 km/h,

80 km/h,

90 km/h

otázka č.16 (2b):  Vodič nesmie predchádzať, ak:

by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr,

pred ním jazdí zvláštne motorové vozidlo,

na to v obci neupozornil vodiča predchádzaného vozidla zvukovým výstražným znamením.

otázka č.17 (2b):  Vodič nesmie zastaviť a stáť

v obci kolmo, prípadne šikmo na okraj vozovky,

na moste,

vľavo na jednosmernej ceste.

otázka č.18 (2b):  V školskej zóne

nemožno stáť,

možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov,

možno stáť bez obmedzenia

otázka č.19 (2b):  Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

svetlá vo vnútri vozidla

diaľkové svetlomety

stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie

otázka č.20 (2b):  Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,

ak by pri predchádzaní neobmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici,

ak nemá rozhľad na vzdialenosť 200 metrov,

ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici

otázka č.21 (2b):  V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb starších ako 12 rokov nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii,

staršie ako 15 rokov,

len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii.

otázka č.22 (2b):  Zastavením sa rozumie

uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie a vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu,

uvedenie vozidla do pokoja na čas presahujúci 5 minút,

prerušenie jazdy pre poruchu na vozidle, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným.

otázka č.23 (2b):  Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

na parkovisku,

v obytnej zóne,

na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie.

otázka č.24 (2b):  Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe

ktorá je mladšia ako 25 rokov, aj keď inak spĺňa ustanovené podmienky,

ktorej totožnosť nepozná,

ktorá nemá najmenej dvojročnú prax vo vedení motorových vozidiel

otázka č.25 (2b):  Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu

nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

vodič jazdiaci v tomto pruhu nie je povinný mu dať prednosť v jazde

otázka č.26 (2b):  Pred vstupom na vozovku chodec

musí prestať jesť, piť a fajčiť,

sa nemusí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, ak vstupuje na vozovku v obci,

sa musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva.

otázka č.27 (2b):  Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič

môže zastaviť a stáť, ak zastavenie ani státie nepresiahne päť minút a neohrozí pritom vodičov motorových vozidiel,

nesmie zastaviť a stáť,

nesmie zastaviť a stáť; to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk