Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test vyhláška

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test vyhláška
otázka č.1 (2b):  Na kruhovom objazde je státie

dovolené,

dovolené, ak je to potrebné na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb,

aj zastavenie zakázané.

otázka č.2 (2b):  Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

vodiča počínať si tak, aby inému vodičovi nijako neprekážal,

účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,

chodca prechádzajúceho cez priechod pre chodcov neobmedziť motorové vozidlá prichádzajúce sprava

otázka č.3 (2b):  Vodič je povinný

prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám za zníženej viditeľnosti,

zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla na dobu, ktorá presiahne 30 minút,

zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla mimo jeho dohľad

otázka č.4 (2b):  Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici a na rýchlostnej ceste otáčanie a cúvanie

zakázané,

dovolené,

dovolené, tam, kde je stredný deliaci pás prerušený

otázka č.5 (2b):  Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia, musia byť na vlečenom vozidle za zníženej viditeľnosti rozsvietené

svetlá na strane k stredu vozovky vpredu bielym neoslňujúcim svetlom a vzadu aspoň jedným červeným svetlom,

dve červené svetlá vpredu aj vzadu,

svetlá vo vnútri vozidla.

otázka č.6 (2b):  Vodič nesmie zastaviť a stáť

na železničnom priecestí a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 80 m pred nimi,

na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,

kolmo na okraj cesty v obci

otázka č.7 (2b):  Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

povinní podstatne zvýšiť rýchlosť jazdy,

takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, len ak sú cyklisti mladší ako 12 rokov,

takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky

otázka č.8 (2b):  Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

za tým účelom jazdiť vždy rýchlosťou najviac 15 km/hod,

jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené,

za tým účelom vždy zastaviť vozidlo

otázka č.9 (2b):  Ak vodič počas jazdy zisti, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky,

je povinný chybu odstrániť na mieste; ak to nemôže urobiť, smie v jazde pokračovať primeranou rýchlosťou len do najbližšieho miesta, kde možno chybu odstrániť,

je povinný zapnúť predné svetlomety do hmly,

smie pokračovať v jazde k najbližšej čerpacej stanici.

otázka č.10 (2b):  Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním

parkovacích svietidiel,

smerových svietidiel alebo predných svetlometov do hmly,

stretávacích svetlometov alebo diaľkových svetlometov.

otázka č.11 (2b):  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

otázka č.12 (2b):  Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie

v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty,

mimo obce zastaviť a stáť šikmo na okraj cesty,

v obci aj mimo obce zastaviť a stáť kolmo na okraj cesty.

otázka č.13 (2b):  Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

zastavil vozidlo pred železničným priecestím, kde sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

zastavil na parkovisku,

pri jazde v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným.

otázka č.14 (2b):  Ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, chodec

nesmie vstupovať na vozovku,

smie vstupovať na vozovku len na priechode pre chodcov,

má prednosť pred týmito vozidlami ak prechádza cez priechod pre chodcov.

otázka č.15 (2b):  Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené

svetelným signálom,

pokynom policajta,

trvalým zvislým dopravným značkám

otázka č.16 (2b):  Prepravované osoby nesmú

svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky,

jesť, piť ani fajčiť,

obsluhovať telefónny pristroj.

otázka č.17 (2b):  Vodič

môže počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj

nesmie počas vedenie vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému voľné ruky

nesmie počas vedenia vozidla počúvať rádio

otázka č.18 (2b):  Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

stretávacie svetlomety

diaľkové svetlomety

svetlá vo vnútri vozidla

otázka č.19 (2b):  Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný

dávať znamenie o zmene smeru jazdy

použiť osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel

zaradiť druhý prevodový stupeň

otázka č.20 (2b):  Vodič nesmie predchádzať, ak

by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr,

pred ním jazdí zvláštne motorové vozidlo,

na to v obci neupozornil vodiča predchádzaného vozidla zvukovým výstražným znamením.

otázka č.21 (2b):  V obytnej, pešej a školskej zóne chodci

nie sú povinní umožniť vozidlám jazdu,

sú povinní umožniť vozidlám jazdu; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne,

sú povinní umožniť jazdu len vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú na ceste

otázka č.22 (2b):  Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti,

nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla a tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí pri jazde na diaľnici a rýchlostnej ceste,

nezakrýval názov a sídlo držiteľa vozidla uvedeného na vozidle.

otázka č.23 (2b):  Vozovkou sa rozumie

spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,

časť cesty určená len na premávku nemotorových vozidiel,

cesta vrátane krajnice a chodníka.

otázka č.24 (2b):  Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

dovolené, len ak je vlečeným vozidlom osobné motorové vozidlo,

zakázané za každých okolností,

dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice.

otázka č.25 (2b):  Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

100 km/h; na medzinárodných trasách 130 km/h,

90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h,

80 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 120 km/h

otázka č.26 (2b):  Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

120 km/h

100 km/h

80 km/h

otázka č.27 (2b):  Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

pohonič záprahového vozidla a osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 150 cm,

vodič každého nemotorového vozidla, ktoré sa pohybuje rýchlosťou menšou ako 30 km/h

osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk