Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Náhodný test

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Náhodný test
otázka č.1 (2b):  Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

jazdí na bicykli alebo tlačí bicykel alebo motocykel

tlači bicykel alebo motocykel

jazdí na bicykli alebo na motocykli

otázka č.2 (2b):  Vozidlom sa rozumie

len motorové vozidlo

motorové a nemotorové vozidlo okrem zvláštneho motorového vozidla a bicykla

motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka

otázka č.3 (2b):  Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

osobu staršiu ako 65 rokov

osobu, ktorá to nemôže urobiť zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla

vodiča počas jazdy na účelovej komunikácii

otázka č.4 (2b):  V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla použiť na jazdu

len pravý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy sa môžu používať len na predchádzanie alebo na odbočovanie

len ľavý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy smie používať len vodič nemotorového vozidla

ktorýkoľvek jazdný pruh

otázka č.5 (2b):  Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu

nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

vodič jazdiaci v tomto pruhu nie je povinný mu dať prednosť v jazde

otázka č.6 (2b):  Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel

nie sú povinní umožniť vyjdenie zo zástavky

sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky, len ak sú v tomto vozidle prepravované deti

sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla

otázka č.7 (2b):  Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič

smie vchádzať na železničné priecestie, ak to rozmery jeho vozidla dovolujú

smie vchádzať na železničné priecestie, ak nie je vidieť vlak

nesmie vchádzať na železničné priecestie

otázka č.8 (2b):  Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak

by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla; na prípadné oslnenie vodiča idúceho pred ním nemusí brať odľad

by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla alebo vodič vozidla idúceho pred ním

s tým nevyslovili súhlas všetci jeho spolucestujúci

otázka č.9 (2b):  Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je vodičovi zastavenie a státie

dovolené všade tam, kde neohrozí vodičov nemotorových vozidiel

zakázané na inom mieste, než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia

dovolené na parkovisku a na pripájacom a na odbočovacom pruhu

otázka č.10 (2b):  Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk a neznečisťoval ovzdušie

neohrozoval bezpečnosť cestnej premávky a nepoškodzoval cestu; spôsobovať nadmerný hluk nesmie len v nočnej dobe

neobmedzoval plynulosť cestnej premávky; ak by pritom poškodzoval cestu alebo spôsoboval nadmerný hluk, môže vozidlo ísť rýchlosťou najviac 40 km/h

otázka č.11 (2b):  Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

vypnúť stretávacie svetlomety

oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu

vypnúť motor

otázka č.12 (2b):  Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla

kývaním ruky hore a dolu alebo vysunutým zastavovacím terčom, prípadne rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle

striedavým zapínaním diaľkových a stretávacích svetlometov

zvukovým výstražným zariadením alebo zvláštnymi výstražnými svetlami

otázka č.13 (1b):  Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 x 20 cm

žltou zástavkou a štítkom s rozmermi najmenej 25 x 25 cm

za zníženej viditeľnosti červeným neoslňujúcim svetlom

otázka č.14 (1b):  Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,

u vozidla kategórie L1e 1,0 mm,

u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm

otázka č.15 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

protisklzové reťaze

krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník

otázka č.16 (2b):  Táto dopravná značka upozorňuje na

pripájací jazdný pruh,

miesto kde je zúžená vozovka (z jednej strany), kde sa približuje koľaj električky k chodníku a podobne,

miesto, kde sa znižuje počet jazdných pruhov z jednej strany.

otázka č.17 (2b):  Táto dopravná značka znamená

Nerovnosť vozovky

Tunel

Zdvíhací most

otázka č.18 (2b):  Táto dopravná značka znamená

Zákaz vjazdu všetkých nemotorových vozidiel a električiek

Zákaz vjazdu osobných automobilov

Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

otázka č.19 (2b):  Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou

vyznačuje vzdialenosť k značke "Stoj, daj prednosť v jazde!", pre ktorú je zároveň predbežnou značkou,

prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo do vzdialenosti 150 m,

upozorňuje vodiča, že vo vzdialenosti 150 m bude mať prednosť v jazde.

otázka č.20 (2b):  Táto dopravná značka znamená

Koniec hlavnej cesty; značka informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavná

Koniec rýchlostnej cesty

Koniec vedľajšej cesty; značka upozorňuje na to, že na najbližšej križovatke má vodič prednosť v jazde

otázka č.21 (2b):  Táto dopravná značka informuje

o mieste, kde možno obchádzať vľavo električku, ktorá stojí na zastávke

o možnosti jazdy pozdĺž električky vľavo

najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste

otázka č.22 (2b):  Táto dopravná značka znamená

Zákaz zastavenia a státia pre vozidlá taxislužby

Zastavka vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

Stanovište TAXI

otázka č.23 (2b):  Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou

majú zhodný význam ako značka Pozdĺžna súvisla čiara; môžu vymedzovať aj priestor, do ktorého je zakázané vchádzať

vyznačujú blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary v súvislú čiaru

majú zhodný význam ako značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara

otázka č.24 (3b):  V poradí druhé prejde cez križovatku

žlté vozidlo

zelené vozidlo

červené vozidlo

otázka č.25 (3b):  Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:

1. červené, 2. modré, 3. žlté, 4. zelené

1. modré, 2. zelené, 3. červené, 4. žlté

1. modré, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené

otázka č.26 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1. červené súčasne so zeleným, 2. vaše vozidlo,

1. vaše vozidlo, 2. červené súčasne so zeleným,

1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené

otázka č.27 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

električka súčasne s vaším vozidlom,

žlté vozidlo.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk