Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Náhodný test

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Náhodný test
otázka č.1 (2b):  Neobmedzením sa rozumie povinnosť

spolujazdca nerozptyľovať pozornosť vodiča hlasitým hovorom, telefonovaním, pitím nápojov alebo inou obdobnou činnosťou,

účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal,

vodiča za žiadnych okolností nevyrušovať vodiča predchádzaného vozidla dávaním zvukového výstražného znamenia alebo svetelného výstražného znamenia

otázka č.2 (2b):  Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

vodiča počínať si tak, aby inému vodičovi nijako neprekážal,

účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,

chodca prechádzajúceho cez priechod pre chodcov neobmedziť motorové vozidlá prichádzajúce sprava

otázka č.3 (2b):  Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe

ktorá je mladšia ako 25 rokov, aj keď inak spĺňa ustanovené podmienky,

ktorej totožnosť nepozná,

ktorá nemá najmenej dvojročnú prax vo vedení motorových vozidiel

otázka č.4 (2b):  Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy,

nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla,

smie ohroziť vodiča jazdiaceho za ním,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

otázka č.5 (2b):  Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa

s odstupom najmenej 3 m,

vľavo,

vpravo

otázka č.6 (2b):  Pri zastavení a státí, vodič je povinný

čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta,

ponechať bočný odstup od vozidla najmenej 1,5 m,

použiť vždy prenosný výstražný trojuholník

otázka č.7 (2b):  Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič

nesmie vchádzať na železničné priecestie,

smie vchádzať na železničné priecestie, ak nie je dávaná výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami,

smie vchádzať na železničné priecestie, ak prichádza nákladný vlak

otázka č.8 (2b):  Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

má funkčné predné svetlomety do hmly,

je vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

má účinné riadenie a brzdy

otázka č.9 (2b):  Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať

zákaz státia; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky,

najvyššie dovolené rýchlosti jazdy,

zákaz státia a najvyššie dovolené rýchlosti

otázka č.10 (2b):  Účastník dopravnej nehody je

len osoba, ktorá dopravnú nehodu zavinila,

osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode,

len vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode

otázka č.11 (2b):  Chodec

smie prekonávať zábradlie alebo iné zábrany, ak v blízkosti nie je priechod pre chodcov,

nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany,

nesmie na priechode pre chodcov fajčiť

otázka č.12 (2b):  V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel

zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak,

zakázané len na chodníku,

povolené na akomkoľvek mieste na ceste

otázka č.13 (1b):  Ak je nesúhlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami

vodorovné dopravné značky sú nadradené zvislým dopravným značkám,

zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám,

nadradená je dopravná značka umiestnená bližšie ku križovatke

otázka č.14 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel,

kľúč na matice alebo skrutky kolies,

náhradný stierač

otázka č.15 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti,

stav ovládacieho pedálu a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy,

nie sú aspoň kolesá prednej nápravy vybavené účinnými krytmi (blatkníkmi, podbehmi)

otázka č.16 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Prikázaný smer jazdy vľavo,

Zákaz otáčania,

Zákaz odbočovania vľavo

otázka č.17 (2b):  Táto dopravná značka

zakazuje zastavenie za značkou v párnych dňoch v mesiaci,

umožňuje státie v nepárnych dňoch,

zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci

otázka č.18 (2b):  Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

vedľajšiu cestu, vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu,

miesto kríženia cesty s diaľnicou,

prikázaný smer jazdy cez križovatku

otázka č.19 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Rýchlostná cesta,

Jazdný pruh vyhradený pre osobné automobily,

Parkovisko (pozdĺžne státie)

otázka č.20 (2b):  Táto dopravná značka

informuje o uzávierke cesty,

vyznačuje obmedzenie v jazdnom pruhu,

informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou a o smere jeho obchádzania

otázka č.21 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Koniec pešej zóny,

Koniec zákazu hier na ceste,

Koniec obytnej zóny

otázka č.22 (2b):  Táto dopravná značka vyznačuje

blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary do súvislej čiary,

prikázaný smer jazdy cez križovatku,

prikázaný smer jazdy vpravo

otázka č.23 (2b):  Toto dopravné zariadenie je

spomaľovací prah,

smerovka pre policajtov,

smerový stĺpik

otázka č.24 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1. modré, 2. zelené, 3. červené,

1. červené, 2. modré, 3. zelené,

1. zelené, 2. modré, 3. červené

otázka č.25 (3b):  V poradí druhé prejde okolo prekážky

modré vozidlo,

červené vozidlo,

zelené vozidlo

otázka č.26 (3b):  Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

druhé,

posledné,

prvé

otázka č.27 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

vaše vozidlo,

zelené vozidlo.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk