Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:

Test číslo 1
otázka č.1 (2b):  Dať prednosť v jazde sa rozumie

povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,

povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel zmeniť smer jazdy, môže však zmeniť rýchlosť jazdy,

povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel zmeniť rýchlosť jazdy, môže však zmeniť smer jazdy.

otázka č.2 (2b):  Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

svetlá vo vnútri vozidla

diaľkové svetlomety

stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie

otázka č.3 (2b):  Vodič

môže počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj

nesmie počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj, alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému ,,voľné ruky"

nesmie počas vedenia vozidla počúvať rádio

otázka č.4 (2b):  Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel

s troma a viacerými kolesami

najmenej s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou

len s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou

otázka č.5 (2b):  Vodič predchádzaného vozidla nesmie

okrem zvyšovania rýchlosti jazdy nijako brániť predchádzaniu

zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu

znižovať rýchlosť jazdy

otázka č.6 (2b):  Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť

20 m, na diaľnici 50 m

50 m, na diaľnici 10 m

na ktorú ma rozhľad

otázka č.7 (2b):  Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde

len protiidúcim vozidlám

protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku

len protiidúcim motorovým vozidlám

otázka č.8 (2b):  Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len v obci

otázka č.9 (2b):  Účastník dopravnej nehody

nesmie urobiť žiadne opatrenia na záchranu osoby, ak by to bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody

je povinný umožniť obnovenie cestnej premávky len vtedy, ak dopravnú nehodu zavininl

je povinný urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou

otázka č.10 (2b):  Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou

znamená povinnosť zastaviť vozidlo pred priechodom pre cyklistov

znamené povinnosť dať prednosť chodcom na priechode pre chodcov

upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť

otázka č.11 (2b):  Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky

je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky len v obytnej zóne a pešej zóne a školskej zóne

nie je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky

otázka č.12 (2b):  Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslnujúce svetlo bielej farby

bezodkladne privolať odťahovú službu

mať bezpečnostný odev oblečený

otázka č.13 (1b):  Na bicykli sa jazdí predovšetkým

po chodníku

po cestičke pre cyklistov

po ľavej krajnici

otázka č.14 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak:

sú na tej istej náprave použite rôzne pneumatiky

najnižší bod činnej svietiacej plochy obrysových svetiel je vyššie ako 350mm nad rovinou vozovky

diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svietidlá

otázka č.15 (1b):  Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,

u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm,

u vozidla kategórie L1e 1,0 mm.

otázka č.16 (2b):  Táto dopravná značka upozorňuje na

železničné priecestie bez závor

kríženie cesty s električkovou koľajou

križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami

otázka č.17 (2b):  Táto dopravná značka zakazuje

vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám

vjazd vozidlám vyznačených druhov

predchádzanie voziel vyznačených druhov

otázka č.18 (2b):  Táto dopravná značka

informuje o smere a vzdialenosi v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci)

prikazuje odbočiť vľavo

vyznačuje cestu s jednosmernou premávkou

otázka č.19 (2b):  Táto dopravná značka znamená

Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)

Smerová tabuľa ku kutúrnemu alebo turistickému cieľu

Smerová tabuľa k miestnemu cieľu

otázka č.20 (2b):  Tato dopravná značka

informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, kultúrnej a historickej pamiatky, časti obce, územia a podobne

je návesťou pred križovatkou

je smerovou tabuľou s diaľkovým cielom

otázka č.21 (2b):  Táto dopravná značka znamená

Koniec viacerých zákazov

Koniec obce

Koniec obytnej zóny

otázka č.22 (2b):  Táto dodatková tabuľka vyznačuje

vzdialenosť k miestu, od ktorého začína platiť značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená

smer obchádzky

úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená

otázka č.23 (2b):  Takéto označenie sa musí použiť na

autobuse prepravujúcom deti

vyznačenie úseku cesty so zýšeným pohybom detí (v blízkosti školských a predškolských zariadení, detských ihrísk a podobne)

osobnom automobile prepravujúcom deti

otázka č.24 (3b):  Ako prvé vojde do križovatky

zelené vozidlo

modré vozidlo

červené vozidlo

otázka č.25 (3b):  Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre

vodiča zeleného vozidla

vodiča červeného a vodiča žltého vozidla

chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta

otázka č.26 (3b):  Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé

posledné

druhé

otázka č.27 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1.električka , 2.zelené, 3.modré, 4.žlté, 5.vaše vozidlo

1.zelené, 2.električka, 3.modré,4.žlté, 5. vaše vozidlo

1.modré, 2.zelené, 3.žlté, 4.vaše vozidlo, 5.električka

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:

Priebežný počet bodov: 0

Čas: 20m 00s
© Copyright info: testy www.vodicak.sk